Επιδιωκόμενοι στόχοι

Οι κύριοι επιδιωκόμενοι στόχοι της προτεινόμενης έρευνας είναι οι παρακάτω:

  • Ανάπτυξη της διεπιστημονικής και διιδρυματικής έρευνας εθνικών ερευνητικών ομάδων στον, στρατηγικής σημασίας, τομέα της προστασίας των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • Ανάπτυξη συνεργασιών των εθνικών ερευνητικών ομάδων με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού μέσω της μετάκλησης ξένων ερευνητών,
  • Οριοθέτηση της έννοιας της συμβατότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης με τα αυθεντικά υλικά και δομικά συστήματα, σε σχέση με το σχεδιασμό νέων προηγμένων υλικών και επεμβάσεων συντήρησης, τον προσδιορισμό κριτηρίων αποτίμησης υλικών και επεμβάσεων συντήρησης, την ανάπτυξη μεθοδολογιών ελέγχου αποτίμησης υλικών και επεμβάσεων συντήρησης, τη σύνταξη προδιαγραφών εφαρμογής υλικών και επεμβάσεων, καθώς και τη διαμόρφωση μεθοδολογιών – προδιαγραφών εφαρμογής μη καταστρεπτικών και αναλυτικών τεχνικών αποτίμησης υλικών και επεμβάσεων συντήρησης,
  • Εισαγωγή της έννοιας της αειφορίας στο ζητούμενο της συμβατότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης με τα αυθεντικά υλικά και δομικά συστήματα, ούτως ώστε να αυξηθεί ο χρόνος ζωής των μνημείων και των ιστορικών κατασκευών, να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και το κόστος εργασιών, καθώς και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στις ιστορικές κατασκευές, μέσω της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και πραγματική κλίμακα των αλληλεπίδρασεων των μνημείων με το περιβάλλον,
  • Σύνταξη Πρωτοκόλλων και ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Συμβατότητας και Αειφορίας των νέων προηγμένων υλικών και επεμβάσεων συντήρησης με τα αυθεντικά υλικά και δομήματα (ορόσημο),
  • Δημιουργία Πλατφόρμας Γνώσης και ανάπτυξη Συστήματος Λήψης Αποφάσεων, ανά φάσεις εργασιών υλικών και επεμβάσεων για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ορόσημο),
  • Προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διαβούλευση με φορείς – χρήστες, τη βιομηχανία και την κατασκευή.