Περίληψη Έργου

Κεντρικός στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η ανάπτυξη κριτηρίων, μεθοδολογιών ελέγχου και προδιαγραφών σε σχέση με τη χρήση προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, που να διέπονται από τις αρχές της συμβατότητας και της αειφορίας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

 • Κατηγοριοποίηση των ιστορικών δομικών υλικών και των δομικών συστημάτων στις ιστορικές κατασκευές, δεδομένα που θα συγκροτήσουν τη γνωσιολογική βάση του αρχείου μνημείων της ΚΕΟ,
 • Επιλογή από το αρχείο μνημείων των αντιπροσωπευτικών κατασκευών που θα αποτελέσουν εφαρμογές του παρόντος προγράμματος,
 • Ταυτοποίηση των ιστορικών δομικών υλικών και συστημάτων στα ήδη επιλεχθέντα αντιπροσωπευτικά μνημεία,
 • Κατηγοριοποίηση και προσδιορισμός των τύπων φθοράς και βλαβών, μεταξύ τους συσχέτιση, καταγραφή της παθολογίας ιστορικών κατασκευών και μνημείων (δεδομένα αρχείου μνημείων και στα αντιπροσωπευτικά μνημεία του παρόντος),
 • Καταγραφή προβλημάτων και επιτευγμάτων των νέων προηγμένων (α) υλικών στερέωσης (τροποποιημένα σωματιδιακά σύνθετα, νανοϋλικά κ.α.), (β) υλικών δομητικών επεμβάσεων ενίσχυσης (κονιάματα – ενέματα), καθώς και (γ) επεμβάσεων συντήρησης (π.χ. Λέιζερ),
 • Πρόταση, σύνθεση και εφαρμογή προηγμένων υλικών και επεμβάσεων  συντήρησης και υλικών ενίσχυσης, πιλοτικά στο εργαστήριο και επί τόπου στις αντιπροσωπευτικές ιστορικές κατασκευές, - Σύνταξη οδηγιών σχεδιασμού υλικών και επεμβάσεων,  
 • Διαμόρφωση κριτηρίων αποτίμησης υλικών και επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης - ενίσχυσης,
 • Σχεδιασμός Ροής διεργασιών όσων αφορά στις τεχνικές και μεθόδους ελέγχου ανθεκτικότητας και αντοχής υλικών και επεμβάσεων συντήρησης/ αποκατάστασης στο εργαστήριο και στην κλίμακα του μνημείου, ανάλυση κύκλου ζωής,
 • Έλεγχος συμβατότητας και αειφορίας στην κλίμακα του εργαστηρίου, πιλοτικά, στα αντιπροσωπευτικά μνημεία του παρόντος, ανάλυση κύκλου ζωής υλικών και επεμβάσεων συντήρησης για την αειφορία, υπολογισμός απομένουσας αντοχής
 • Σύνταξη Πρωτοκόλλων και ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Συμβατότητας και Αειφορίας,
 • Δημιουργία Πλατφόρμας Γνώσης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέσω της ανάπτυξης Συστήματος Λήψης Αποφάσεων, ανά φάσεις εργασιών υλικών και επεμβάσεων
 • Προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέσω:
  • Δημιουργίας σχετικής ιστοσελίδας/διαδικτυακής πύλης (portal),
  • Οργάνωσης Συνεδρίου παρουσίασης του έργου και έκδοσης πρακτικών,
  • Δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά/ανακοινώσεις σε σημαντικά διεθνή συνέδρια,
  • Προβολής του Έργου στα Μ.Μ.Ε.,
  • Διοργάνωσης πέντε Ημερίδων Διαλόγου με κυρίους και διαχειριστές της
   πολιτιστικής κληρονομιάς (ΥΠΠΟ /ΟΤΑ /Μελετητές/ Κατασκευαστές / Συντηρητές /Βιομηχανία),
  • Δημιουργίας Στρατηγικού Forum